Zgodnie z ustawą Prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 roku jeżeli akt notarialny zawiera przeniesienie, zmianę lub zrzeczenie się prawa ujawnionego w księdze wieczystej albo ustanowienie prawa, które może być ujawnione w księdze wieczystej bądź obejmuje czynność przenoszącą własność nieruchomości, chociażby dla tej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta, notariusz sporządzający akt notarialny, nie później niż w dniu jego sporządzenia, składa wniosek o wpis w księdze wieczystej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. Na żądanie strony czynności notarialnej, wniosek zawiera żądanie dokonania w księdze wieczystej także innego wpisu związanego z czynnością notarialną.

W przypadku złożenia wniosku o wpis w księdze wieczystej przez notariusza za pośrednictwem systemu teleinformatycznego notariusz pobiera od wnioskodawcy (strony czynności notarialnej) właściwą opłatę sądową i przekazuje ją na rachunek bankowy właściwego sądu prowadzącego księgi wieczyste.

Wysokość opłat sądowych w sprawach z zakresu prawa o księgach wieczystych określona jest w ustawie z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz.785), którą zamieszczamy poniżej.

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych