Notariusz z tytułu dokonywanej czynności notarialnej pobiera wynagrodzenie, którego wysokość ustalana jest na podstawie umowy ze stronami czynności, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 272), którego aktualny tekst zamieszczamy poniżej.

Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest między innymi od wartości przedmiotu, rodzaju czynności notarialnej, nakładu pracy na jej przygotowanie oraz przewidywanego czasu przeznaczonego na jej dokonanie. Dlatego też w każdej sprawie wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej jest uzgadniane indywidualnie ze stronami.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej